Categories
Nekategorizirano

Lutkarstvo

Taja Malnar

Uvod

Lutkarsko je posebna veja gledališča. Splošno mnenje javnosti je, da so lutke namenjene otroškim predstavam, a vam lahko povem, da so lutke velik del tudi odraslega in mladinskega gledališča, prav tako pa so pomembne v splošni kulturi naroda. V tem članku boste spoznali razvoj lutkarstva v Sloveniji, pomen lutkarstva v Sloveniji in popularnost lutke dandanes.

Razprava

Lutka je po definiciji SSKJ-ja majhna figura, ki predstavlja človeka, žival, za uprizarjanje iger. Lutkar pa je oseba, ki izdela ali animira lutko. Lutkarstvo je dejavnost lutkarjev. A lutka je lutka le, če ima za seboj lutkarja. Lutka brez lutkarja je le figura, igrača ali okras. Lutkar da lutki sposobnost gibanja in govora. Da lutka izpade živo se mora lutkar skriti za zaveso, platno… Na kratko ne sme biti viden, saj z njegovo vidljivostjo uniči učinek žive lutke.

Prvi poiskusi izražanja z lutko so se začeli pojavljati v senčnem gledališču, ko so ljudje ustvarjali sence in jim posodili glasove za namen rituala,kasneje so izdelali figure in z njimi so igrali zgodbe in legende o bogovih, pošastih, in nezemeljskih bitjih. V srednjem veku so lutke doživele prvi razcvet saj so se začele pojavljati v igrah z biblijsko temo. A za višji sloj so postale zanimive v obdobju romantike, ko so se začeli veliki literarni avtorji naslanjati na folkloro.

Lutkarstvo v Sloveniji pa se je začelo razvijati in pojavljati v dvajsetem stoletju. Razvoj lutkarstva v Sloveniji se je začel z ljudskimi običaji. Leta 1942 je Boris Orel opisal igro Pravda za mejo, ki so jo uprizorili z ročnimi lutkami na poroki na Ptuju. Hotel je izvedeti več o slovenskem lutkarstvu in zato je se napotil v Etnografski muzej in ugotovil da, imamo Slovenci bogatejšo zgodovino lutkarstva kot je mislil.

Značilno za »slovensko« lutko je, zato ima križno notranjo sestavo, take lutke naj bi k nam vpeljali Turki, saj so značilne na Balkanu. V Sloveniji nismo nikdar imeli enotne lutke tako kot je v Rusiji Petruška, a je imela vsaka igra svoje posebnosti in svoje lutke. Vse prve predstave so bile kratke in igrali so prizore iz vsakdanjega življenja tako, da so se tudi zamudniki lahko hitro vklopili v igro. Lutkarji so si postavili stojnico na sejmu in tam igrali kratke prizore. Glavna značilnost slovenskega gledališča je povezanost lutke z živimi igralci. Živi igralec je v predstavah prevzel vlogo sodnika, policaja ali gospodarja.

Slika 1. Odnos med lutko in živim igralec, KUD Pirniče

A lutkovno gledališče se je razvilo drugače. Tu je imel izredno vlogo Milan Klemenčič, ki je v Štorjah pri Ajdovščini postavil prvo lutkovno gledališče. Med leti 1910 in 1913 se je v gledališču igralo mnogo iger. Lutke v predstavah so bile velike do 10 cm in so bile ročno delo Klemenčiča.
Prvo Javno slovensko lutkovno gledališče je zaživelo V Ljubljani v prostorih Mestnega doma, pod vodstvom Milana Klemenčiča. Poklicno lutkarstvo pa se ni razvilo še nekaj časa. Mestno lutkovno gledališče so ustanovili leta 1948 in to je bilo prvo stalno in profesionalno Lutkovno gledališče. Prva uprizoritev na odru je bila igra Udarna brigata, sledila pa sta ji tuja igra Ostržek ter Volk in kozlički. Prva slovenska igra pa je bila Žogica Marogica. Tu so se tudi lutke začele odmikati iz preprostega stiliziranega človeka ali živali v bolj umetniško smer, s tem ko so jim povečali glavo in roke.

Slika 2. Milan Klemenčič

Lutke na Slovenskem se razlikujejo skozi čas. Najprej so bile namenjene le zabavi, nato so se razvile v medij s politično temo, sedaj pa gaimajo lutke širši pomen. Nekatere so namenjene le za zabavi, druge te kaj naučijo, tretje pa kritizirajo politiko ali socialne razmere. Lutke in besedila iger so imeli pomembno vlogo pri združitvi Slovencev, saj vemo da so v slovenskih taborih udeleževali kulturnih programov med drugim tudi lutkovnih predstav.

Zaključek

Sedaj ko smo Slovenci svoboden narod, lutka še vedno živi. Vsak otrok si v svojem otroštvu ogleda mnogo lutkovnih predstav in v marsikateri tudi igra, pa čeprav je dogodek izpeljan na šolskem odru ali doma v udobju svoje sobe. Lutke v današnjem času vzgajajo otroke. Tudi jaz sem bila večkrat v vlogi amaterske igralke – lutkarice. Igrala sem v Žogici Marogici, Zvezdici zaspanki, Mojci Pokrajculji in še mnogih drugih predstavah, saj imam za seboj že nekaj let amaterskega gledališča. Iz osebne izkušnje lahko povem, da otroci na lutkovnih predstavah zelo uživajo in napolnijo dvorane do zadnjega kotička. Lutka je v Sloveniji igrala pomembno vlogo in igra jo še dandanes.

Slika 3 Ena izmed prvih Slovenskih lutkarskih predstav-zvezdica zaspanka

BESEDILNI VIRI

TEPINA Ajda, Diplomska naloga Lutkarstvo na Slovenskem 2010, pdf,( citirano 8. 12. 2020 18:31).
Dostopno na spletnem naslovu:
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_tepina-ajda.pdf

Lutkovno gledališče Ljubljana, članek Slovenske lutke od Klemenčiča do LGL danes, 8. 12. 2020 18:32, dostopno na spletnem naslovu:
http://www.lgl.si/si/o-gledaliscu/zgodovina

SSKJ, Fran, definicije,( Citirano 8. 12. 2020 18:32.) Dostopno na spletnem naslovu:
https://fran.si/iskanjeFilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=*lutkarstvo

SLIKOVNI VIRI

SLIKA 1: ŽIGON Zdenka, 2013 ,spletni članek. (Citirano 10. 12. 2020 16:02). Dostopno na spletnem naslovu:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Milan_Klemen%C4%8Di%C4%8D.jpg

SLIKA 2: GRABNAR Iva, 2016,FB profil, (CITIRANO 10. 12. 2020 16:03, dostopno na spletnem naslovu: https://www.facebook.com/kudpirnice/photos/1118210758216136

SLIKA 3: CRNOVIĆ Deja, arhiv Lutkovnega gledališča Ljubljana, arhiv TV Slovenija, 2016, fotografija,
(CITIRANO:10. 12. 2020 16:06.) dostopno na spletnem naslovu:
https://radioprvi.rtvslo.si/wp-content/uploads/2019/05/zvezdica-zaspanka-980×551.jpg

Angleški povzetek-English summary

Puppetry is a special branch of theater. The general opinion of the public is that puppets are intended for children’s performances, but I can say that such puppets are a large part of both adult and youth theater, as well as important in the general culture of the nation. In this article you will learn about the development of puppetry in Slovenia, the importance of puppetry in Slovenia and the popularity of puppetry today.
But before we get into all this we need to know what a puppet is, who a puppeteer is and what puppetry is.

The definition of a puppet is, according to the definition in the SSKJ, a small figure representing a human, an animal, for staging games. A puppeteer, on the other hand, is a person who makes or animates a puppet. Puppetry is the activity of puppeteers. But a puppet is a puppet only if it has a puppeteer behind it. A doll without a puppeteer is just a figure, a toy or an ornament. The puppeteer gives the puppet the ability to move and speak. But for the puppet to turn out alive, the puppeteer must hide behind a curtain, the canvas sme must not be visible for a short time, as its visibility destroys the effect of the living puppet.

Puppetry evolved from shadow theater and has been preserved because of people’s faith and entertainment over time.

Puppetry in Slovenia began to develop and appear in the twentieth century. The development of puppetry in Slovenia began with folk customs. In 1942, Boris Orel described the play Justice for the Border, which was staged with hand puppets at a wedding in Ptuj. The main feature of Slovenian theater is the puppet’s connection with live actors. The live actor has taken on the role of judge, policeman or master in the performances.
Milan Klemenčič played an important role in the development, staging the first puppet theater in Štorje near Ajdovščina.

The first Public Slovenian Puppet Theater came to life in Ljubljana in the City Hall, also under the direction of Milan Klemenčič. Professional puppetry, however, did not develop for some time, the City Puppet Theater was established in 1948 and it was the first permanent and professional Puppet Theater. The first performance on stage was the play Udarna brigata, followed by the foreign play Ostržek and Volk in kozlički. The first Slovenian game was Žogica Marogica. Here, too, the puppets began to move away from a simple stylized human or animal in a more artistic direction by enlarging their head and arms. The most famous before the show, however, is certainly the sleepy star.

But the meaning of the doll/pupet in Slovenia differs over time. At first it was just for fun and time, then it evolved into a medium with a political theme, but now puppeteers use it as both, some shows are just for fun, others teach you something, and still others criticize politics or social conditions. Puppets and lyrics played an important role in uniting Slovenes, as we know that people gathered in the camps and had cultural programs, including puppet shows.

Categories
Nekategorizirano

Pozdravljen svet!

Dobrodošli na Arnes Splet. To je vaš prvi prispevek. Uredite ga ali izbrišite in pričnite s pisanjem.